Τα επίπεδα γνώσης Αγγλικών
Επίπεδα Αγγλικών και Φορείς

Το να γνωρίζει κάποιος πιστοποιημένα Αγγλικά, είναι απαραίτητο προσόν για σπουδές ή εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το Δημόσιο (ΑΣΕΠ). Τα διάφορα επίπεδα Αγγλικών διαβαθμίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (και μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ), ως εξής:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1 Επίπεδο επιβίωσης
Επίπεδο Α2 Ανεξάρτητος χρήστης
Επίπεδο Β1 Μέτρια Γνώση
Επίπεδο Β2 Καλή Γνώση
Επίπεδο Γ1 Πολύ Καλή Γνώση
Επίπεδο Γ2 Άριστη Γνώση

Τα

επίπεδα αγγλικών

αναγνωρίζονται με διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (πχ ECCE, ECPE, ΚΠΓ). Μπορείτε, πιο κάτω, να δείτε αναλυτικά τα πιο γνωστά από τα πτυχία που αναγνωρίζονται, ανάλογα με τα επίπεδα αγγλικών του κατόχου τους.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, Νο 1 στα Αγγλικά για ενήλικες από το 1984, ειδικεύεται σε ταχύρυθμα προγράμματα, υψηλής ποιότητας, για όλα τα επίπεδα Αγγλικών.

Με 114.000 σπουδαστές έως τώρα και 38.000 επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πτυχίων, παρέχουμε στους σπουδαστές μας Γραπτή Εγγύηση Απόκτησης Πτυχίου!!

Αν είστε στο επίπεδο «Αγγλικά για αρχάριους», θα χρειαστείτε στα ΓΡΑΨΑ, 3 τετράμηνους, ταχύρυθμους κύκλους σπουδών για την απόκτηση επιπέδου Αγγλικών Β1. Στα ΓΡΑΨΑ μαθαίνεις φυσικά και αβίαστα χωρίς πολλή μελέτη στο σπίτι!

Αυτοί οι 12, μόνο, μήνες για τον αρχάριο-ταχύρυθμο σπουδαστή ΓΡΑΨΑ, καλύπτονταν με τα κλασικά προγράμματα για παιδιά σε 5 χρόνια! Αφού φτάσετε στο επίπεδο αγγλικών Β1, αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε για τα επίπεδα αγγλικών Lower-B2 ή Proficiency-C2.

Αν έχετε κάνει κάποια χρόνια Αγγλικά, τότε θα φοιτήσετε σε ενδιάμεσο επίπεδο.

Εγγραφείτε στα Γράψα!!!
Χτίστε ένα ισχυρότερο βιογραφικό, ΤΩΡΑ!!!

Ποια επίπεδα Αγγλικών και Πτυχία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ;

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια από τα πιο γνωστά αναγνωρισμένα πτυχία ανά επίπεδο αγγλικών.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο Αγγλικών C2 - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECPE, από το Πανεπιστήμιο του MICHIGAN. Πτυχίο υψηλού κύρους! Το γνωστό "Proficiency Michigan”, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές
 • CPE, από το Πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE. Το γνωστό "Cambridge Proficiency”, πτυχίο με πολύ υψηλό κύρος.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία 8,5 και άνω.
 • PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL 5
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing, listening & Spoken).
 • LanguageCert - Level 3 (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- PeopleCert - LanguageCert  Level 3 (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη επιπέδου αγγλικών «άριστης γνώσης»).
 • LRN Level 3
 • EDI Level 3
 • TIE C2
 • NOCN Level 3
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • MSU - CELP: Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency, CEF C2.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικά επιπέδου Γ2
 • Bulats English Language Test από το Πανεπιστήμιο του Cambridge με βαθμολογία 90-100.

Πιστοποίηση για B1 μπορεί να σας δώσει και το πτυχίο BCCE.

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις επιπέδου C2/Γ2

ΕΠΙΣΗΣ, κατά το ΑΣΕΠ, το άριστο επίπεδο Αγγλικών αποδεικνύεται και με τα εξής:

 • πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
 • πτυχίο οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος Γ’βάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 6 ετών στην αλλοδαπή. (Ως «αλλοδαπή» νοείται μια χώρα με μητρική ή επίσημη γλώσσα την Αγγλική).

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Επίπεδο Αγγλικών C1 - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

Το επίπεδο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • CAE, από το Πανεπιστήμιο του του CAMBRIDGE.
 • ALCE, του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) με βαθμολογία από 7 έως 8).
 • TOEIC, με βαθμολογία από 785 έως 900.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 - PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL EXPERT (reading, writing, listening and Spoken)
 • LanguageCert - Level 2 (listening, reading, writing) (Expert C1) και PeopleCert - LanguageCert  Level 2 (Speaking)  (Expert C1) (Yποβάλλονται  αθροιστικά για να αποδείξετε επίπεδο αγγλικών «πολύ καλής γνώσης»).
 • LRN Level 2
 • EDI Level 2
 • TIE C1
 • NOCN Level 2
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 91 έως 99
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 190 έως 240.
 • ΚΠΓ Αγγλικά επιπέδου Γ1
 • Bulats English Language Test με βαθμολογία 75-89.

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις επιπέδου Αγγλικών C1/Γ1.

Βρείτε το επίπεδο Αγγλικών σας με ένα 10’ τεστ αγγλικών

Επίπεδο Αγγλικών B2 - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ως απόδειξη για το επίπεδο Αγγλικών «καλής γνώσης»:

 • ECCEαπό το Πανεπιστήμιο του MICHIGAN.
 • FCE, από το Πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE.
 • IELTS,  με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • TOEIC, με βαθμολογία από 505 έως 780.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (EDEXCEL-PTE) LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL COMMUNICATOR (reading, writing, listening and Spoken).
 • LanguageCert - Level 2 (listening, reading, writing) (Communicator B2) και PeopleCert - LanguageCert  Level 2 (Speaking)  (Communicator B2) (Yποβάλλονται  μαζί και οι 2 πιστοποιήσεις για την απόδειξη επιπέδου αγγλικών «καλής γνώσης»).
 • LRN Level 1
 • EDI Level 1
 • TIE B2
 • NOCN Level 1
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit).
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS, με βαθμολογία από 157 έως 189.
 • ΚΠΓ Αγγλικά επιπέδου Β2
 • Bulats με βαθμολογία 60-74.

Πιστοποίηση για B1 μπορεί να σας δώσει και το πτυχίο BCCE.

Ελάτε, λοιπόν, στα ΓΡΑΨΑ!

Θα βρείτε ένα ζωντανό, χαρούμενο και συμμετοχικό μάθημα για όλα τα επίπεδα Αγγλικών! Μάθετε περισσότερα για τα Lower και τα Proficiency

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+