Αρχική σελίδα / Γλώσσες & Πτυχία: ταχύρυθμα προγράμματα

Κερδίστε μόρια για το ΑΣΕΠ με πτυχία γλωσσομάθειας


Στις μέρες μας η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) αποτελεί απαραίτητο προσόν πρόσληψης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα εργασίας. Στην επόμενη λοιπόν προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, ένα Πτυχίο Γλωσσομάθειας σημαίνει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Το να γνωρίζει κάποιος πιστοποιημένα μία ξένη γλώσσα, υπό αυτές τις συνθήκες, σημαίνει ότι η απόκτηση ενός πτυχίου γνώσης ξένων γλωσσών, (πχ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), κρίνεται πλέον απαραίτητη για τη συγκέντρωση επιπλέον μορίων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις ξένων γλωσσών, με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοριοδοτούνται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο ως εξής:

α. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) – 70 μόρια
β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) – 50 μόρια
γ. Καλή γνώση(επίπεδο B2) – 30 μόρια
δ. Μέτρια γνώση (επίπεδο B1) – 10 μόρια

Αυτά τα επίπεδα αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ με διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (πχ ECCE, ECPE, ΚΠΓ). Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα πτυχία που αναγνωρίζονται ανά γλώσσα και επίπεδο πιο κάτω.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ ειδικεύεται σε ταχύρυθμα τμήματα για ενήλικες από το 1984 και παρέχει ευέλικτα προγράμματα σπουδών που θα σας οδηγήσουν πολύ σύντομα στην απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου. Με 106.000 σπουδαστές έως τώρα και 36.000 επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πτυχίων, είμαστε πλέον σίγουροι για την επιτυχία των σπουδαστών μας παρέχοντας τους ακόμα και Εγγύηση Απόκτησης Πτυχίου!! Ακόμη και αν έχεις ήδη πτυχίο σε κάποια ξένη γλώσσα, μπορείς να αποκτήσεις ένα υψηλότερου επιπέδου ή να αποκτήσεις και ένα ακόμη πτυχίο σε μια δεύτερη (ή και τρίτη ξένη γλώσσα), συγκεντρώνοντας ακόμα περισσότερα μόρια για το ΑΣΕΠ.

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Με Πρωτοποριακές Τεχνικές Μαθημάτων, με κορυφαίους καθηγητές και εμπειρία 33 χρόνων στον χώρο της εκπαίδευσης για ενήλικες, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ αποτελεί την μοναδική επιλογή για την απόκτηση Πτυχίου σε οποιαδήποτε γλώσσα και οποιοδήποτε επίπεδο.

Εγγραφείτε στα Γράψα!!! Μπείτε σε τροχιά Πτυχίου και... Διορισμού ΤΩΡΑ!!!

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Λίστα πτυχίων γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ανά ξένη γλώσσα και επίπεδο γνώσης κάποια από τα πιο γνωστά πτυχία που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

Η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECPE, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • CPE, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 8,5 και πάνω.
 • PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL 5
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing, listening & Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • LRN 3
 • EDI
 • TIE
 • NOCN
 • MSU - CELP: Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency: CEF C2.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

Η πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • CAE, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • ALCE, του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES με βαθμολογία από 7 έως 8).
 • TOEIC του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 785 έως 900.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 - PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL EXPERT (reading, writing, listening and Spoken)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 91 έως 99
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 190 έως 240.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Επίπεδο B2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

Η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Michigan, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • FCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Cambridge, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • TOEIC, του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 505 έως 780.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (EDEXCEL-PTE) LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL COMMUNICATOR (reading, writing, listening and Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit).
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS, με βαθμολογία από 157 έως 189.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Πιστοποίηση για B1 μπορείτε να πάρετε και με την Πιστοποίηση BCCE. Αρχίστε σήμερα Αγγλικα για ενηλικες στα ΓΡΑΨΑ!

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • Πιστοποιητικό D.A.L.F.-ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).
 • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 • DIPLOME SUPERIEUR D' ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Γαλλικά » επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE B2).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE, του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Γαλλικά» επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Αρχίστε σήμερα Γαλλικα για ενηλικες στα ΓΡΑΨΑ!

Τεστ γαλλικών Τεστ γαλλικών


ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ινστιτούτου Goethe.
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ινστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP), του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Γ2 και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1, του Ινστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD), του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΑNDIGES LEBEN, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Γ1 και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 • GOETHE – ZERTIFIKAT Β2, του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB), του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) Β2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Αρχίστε σήμερα Γερμανικα για ενηλικες στα ΓΡΑΨΑ!

Τεστ γερμανικών Τεστ γερμανικών

 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Αρχίστε σήμερα Ιταλικα για ενηλικες στα ΓΡΑΨΑ!

Τεστ ιταλικών Τεστ ιταλικών

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • DIPLOMA DELE C2 (SUPERIOR) DE ESPANOL.
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL C2).
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)
 • «ΚΠΓ Ισπανικά » επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL C1)
 • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
 • «ΚΠΓ Ισπανικά» επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Τεστ ισπανικών Τεστ ισπανικών


 

Ελάτε λοιπόν στο πλησιέστερο ΓΡΑΨΑ και αρχίστε να χτίζετε το βιογραφικό σας με Πτυχία Γλωσσομάθειας!

Θέλω να ενημερωθώ για Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Ενημερωθείτε για ΑΣΕΠ

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+